Data publikacji Regulaminu: 03.07.2024 r.

Sklep działający pod adresem https://sklep.podrozodbyta.com należy do Glamur Jakub Podsiadły, ul. Polna 15/19, 24-100 Puławy, NIP 7162836146, REGON 522012051 wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, kontakt: sklep@podrozodbyta.com.

§1 DEFINICJE

1. Cena – cena brutto Towaru w złotych polskich, umieszczona obok informacji o Towarze, nie uwzględniająca kosztów wysyłki Towaru.

2. Klient – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

3. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych

4. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://sklep.podrozodbyta.com/regulamin

5. Sklep – sklep internetowy Sklep Odbyty, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://sklep.podrozodbyta.com

6. Sprzedawca – https://sklep.podrozodbyta.comGlamur Jakub Podsiadły, ul. Polna 15/19, 24-100 Puławy, NIP 7162836146 REGON 522012051 

7. Produkty – produkty oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej dostępne w Sklepie

8. Zamówienie – zamówienie na Produkty złożone przez Klienta w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem. Dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.

§2 POSTANOWIENIA WPROWADZAJĄCE

1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną. Za pośrednictwem Sklepu Klient może dokonać zakupu uwidocznionych na stronach Sklepu Produktów.

2. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej między Klientem a Sprzedawcą. Określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu oraz wyznacza prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta.

3. Korzystanie ze Sklepu nie wymaga szczególnych warunków technicznych. Aby złożyć Zamówienie wystarczy dostęp do:

a) połączenia internetowego,

b) standardowej przeglądarki internetowej,

c) aktywnego adresu e-mail i numeru telefonu,

4. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

§3 SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia w formie elektronicznej nie mają ograniczeń terytorialnych.

2. Złożenie Zamówienia za pośrednictwem strony internetowej Sklepu składa się z następujących czynności:

a) wybrania towarów spośród prezentowanych na stronach Sklepu,
b) dodania ich do koszyka,
c) wybrania sposobu zapłaty i dostawy, 
d) podaniu danych niezbędnych do realizacji Zamówienia.
f) zaakceptowania niniejszego Regulaminu oraz informacji o bezzwrotności produktów elektronicznych. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia Zamówienia w Sklepie.
g) kliknięcia przycisku “Kupuję i płacę”.

5. W przypadku wyboru „Przelewu bankowego” jako formę płatności po kliknięciu przycisku „Kupuję i płacę” Klient zostanie przeniesiony na stronę z potwierdzeniem złożenia Zamówienia. Następnie otrzyma wiadomość e-mail z niezbędnymi danymi do opłacenia Zamówienia. Z chwilą wykonania przelewu bankowego umowę sprzedaży Produktów objętych Zamówieniem uważa się za zawartą między Klientem a Sprzedawcą. Produkt elektroniczny zostanie przesłany Klientowi w przeciągu 12h od zaksięgowania wpłaty. Sprzedawca czeka na wpłatę od Klienta 3 dni, potem zamówienie uznaje się za nieważne.

6. Jeśli Klient jako formę płatności wybrał „imoje”, zostanie przekierowany na stronę systemu imoje w celu dokonania płatności. Po wykonanej płatności nastąpi powrót na stronę z potwierdzeniem złożenia Zamówienia. Z tą chwilą umowę sprzedaży Produktów objętych Zamówieniem uważa się za zawartą między Klientem a Sprzedawcą.

7. Klient ma obowiązek podać w formularzu Zamówienia prawdziwe dane osobowe. Sprzedawca nie ma obowiązku weryfikowania poprawności danych Klienta. W przypadku wpisania błędnych danych Sprzedający ma prawo wstrzymać realizację Zamówienia. W takiej sytuacji obowiązkiem Sprzedającego jest skontaktowanie się z Klientem w celu uzgodnienia prawidłowych danych.

§4 FORMY DOSTAWY I METODY PŁATNOŚCI

 1. Klient ma do wyboru następujące metody dostawy Produktów objętych Zamówieniem:

 • dostarczenie mailem (w przypadku produktów elektronicznych)
 • dostawa za pośrednictwem paczkomatów InPost (koszt 14,99 zł)
 • dostawa za pośrednictwem kuriera InPost (koszt 17,99 zł)
 • odbiór osobisty (koszt 0 zł)
 • przesyłka zagraniczna za pośrednictwem Poczty Polskiej: Europa z Izraelem i Cyprem (30 zł), Afryka i Ameryka Północna (45 zł), Azja i Ameryka Południowa (55 zł), Australia i Oceania (80 zł).

Koszt dostawy ponosi kupujący, chyba że sprzedawca określi inaczej.

2. Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary: 

 • Przelew bankowy
 • PayPal
 • Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro 
 • Płatności BLIK
 • Google Pay i Apple Pay
 • PłacęPo
 • Przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S. A. z siedzibą w Katowicach

3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Autopay S.A.

4. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego albo Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§5 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Gdy Klient złoży i opłaci Zamówienie, otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem złożenia Zamówienia oraz zamówionym produktem (dot. produktów elektronicznych). Gdy Klient złoży i opłaci Zamówienie, otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem złożenia Zamówienia, a następnie sprzedawca wyśle zakupione przedmioty w sposób wybrany przez klienta, a określony w §4 pkt 1 (dot. produktów fizycznych).

2. W przypadku, gdy wybrana metoda płatności to „przelew bankowy”, Klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za Zamówienie do 3 dni od momentu jego złożenia.

3. Realizacja Zamówienia produktu elektronicznego polega na wysłaniu do klienta produktu elektronicznego przez system. Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za awarie techniczne Sklepu niezależne od niego i zobowiązuje się jak najszybciej dosłać zakupione materiały.

4. Realizacja zamówienia produktu fizycznego polega na wysłaniu produktu do Klienta za pośrednictwem wybranej metody wysyłki określonej w §4 pkt 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towaru wynikłe w trakcie dostawy. Czas realizacji zamówienia produktu fizycznego to maksymalnie 7 dni roboczych wyłączając czas dostawy.

5. Czas realizacji Zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności, albo, w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

§6 ODSTĄPIENIE OD UMOWY, ZWROT, REKLAMACJE, RĘKOJMIA

1. Kupujący ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni, od daty zawarcia umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.). W przypadku pisemnego odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w terminie czternastu dni. Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2. W przypadku odstąpienia od umowy, należy poinformować Sprzedawcę o tym fakcie mailowo na adres sklep@podrozodbyta.com oraz podać numer konta do zwrotu pieniędzy. Produkt należy zwrócić do Sprzedawcy na adres przesłany w mailu zwrotnym. Sprzedawca nie ponosi kosztów związanych ze zwrotem zakupionego produktu.

3. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Po ściągnięciu treści cyfrowej konsument traci prawo do odstąpienia od umowy.

4. Użytkownik może składać reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu Internetowego. Reklamacje należy składać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: redakcja@podrozodbyta.com. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Użytkownika, przedmiot reklamacji ze wskazaniem żądania Użytkownika oraz wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. 

5. O rozstrzygnięciu reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany drogą elektroniczną na wskazany w ust. 1 powyżej adres e-mail w terminie 14 (czternastu) dni od dnia złożenia przedmiotowej reklamacji.

6. Wszystkie Towary zakupione w Sklepie Internetowym podlegają 2 (dwa) letniej rękojmi, zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta oraz Ustawą Kodeks Cywilny.

7. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na piśmie na adres Podróż Odbyta, ul. Solec 58/60 m. 12 00-382 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy redakcja@podrozodbyta.com. 

8. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej reklamacji. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

9. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres: Sklep Odbyty, Solec 58/60 m. 12, 00-382 Warszawa. Koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca.

10. W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Serwisem a Użytkownikiem co do zasadności odmowy uwzględnienia reklamacji, Użytkownikowi przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Użytkownik może skorzystać z mediacji lub też polubownego sądownictwa poprzez dostarczenie do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie, odpowiedniego formularza – wniosku o mediację lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista przykładowych instytucji wraz z danymi teleadresowymi dostępna jest na stronie www.uokik.gov.pl. Pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

§8 DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Sprzedawca.

2. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz wykorzystywaniem plików cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://sklep.podrozodbyta.com/polityka-prywatnosci/

§10 POZASĄDOWE SPOSOBY DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,

b) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

2. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

3. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 03 lipca 2024 roku.

2. Regulamin Sklepu może ulec zmianie. O treści zmian regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie na stronie internetowej Sklepu wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian i utrzymanie tej informacji przez okres 14 dni kalendarzowych, zaś Użytkownicy posiadający Konto Użytkownika zostaną dodatkowo powiadomieni przez Sklep poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu

3. Jeśli zarejestrowany użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sklep w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

4. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf poniżej niniejszego Regulaminu.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie obowiązują przepisy prawa polskiego.